Grozs

No products in the cart.

Lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. SIA Audiologopēdija (turpmāk tekstā – Pārdevējs), reģistrācijas nr. 50203343511, PVN maksātāja nr. LV50203343511, piederošā interneta vietne audiologopedija.lv (turpmāk tekstā – Vietne) ir tirdzniecības platforma, kuru izmantojam savu izstrādāto digitālo mācību materiālu tirdzniecībai (turpmāk tekstā – Mācību materiāli), kā arī citu produktu grupu tirdzniecībai.

1.2. Turpmāk aprakstītie noteikumi ir saistoši lietotājiem, digitālo mācību materiālu pircējiem un citu produktu grupu pircējiem.

2. Intelektuālā īpašuma tiesības

2.1. Vietnē tirgoto materiālu intelektuālais īpašums pieder Pārdevējam.

2.2. Visa atbildība par intelektuālā īpašuma tiesību neaizskaramību ir Pārdevējam kā maksas produktu izvietotājam Vietnē un Pircējam kā produkta lietotājam atbilstoši tam noteiktajai Licencei.

2,.3. Pārdevējs, pārdodot Mācību materiālu Pircējam, nodod tam lietošanas tiesības tā noteiktās Licences ietvaros.

3. Pirkšanas noteikumi

3.1. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu, piekrīt spēkā esošās preces cenas apmaksai.

3.2. Pircējam ir tiesības iegādāties Mācību materiālu ar Vietnē integrēto norēķinu veidu starpniecību un izmantot Mācību materiālus atbilstoši saviem ieskatiem.

3.3. Par katru veikto Pirkumu Vietne nosūta automātiski sagatavotu e-pastu Pircējam uz tā norādīto e-pasta adresi ar informāciju par to, kurā datumā, kādi produkti ir iegādāti un par kādu cenu tie ir iegādāti. Pircējam ir pienākums saglabāt šo e-pastu kā apliecinājumu preču iegādei.

3.4. Ja pircējs iegādājies mācību materiālus, tad pircējam ir pienākums pēc iespējas drīzākā laikā lejupielādēt iegādātos materiālus savā personīgajā datorā vai citā datu glabātājā.

4. Atteikuma tiesību izmantošana digitalajiem mācību materialiem

4.1. Saskaņā ar 2014.gada 20.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu“ 22.13. apakšpunktu Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.

4.2. Par Pircēja piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu uzskatāma atzīmes veikšana par iepazīšanos ar Interneta vietnes lietošanas noteikumiem.

4.3. Pircējs var iesniegt iebildumu par preces pirkuma darījumu elektroniskā veidā, nosūtot uz e-pasta adresi veikals@audiologopēdija.lv. Pārdevējs e-pasta vēstules veidā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā sniedz atbildi uz pircēja iebildumu. Strīdi par saistību izpildi tiek risināti sarunu ceļā.

5. Atteikuma tiesību izmantošana citām produktu grupām (visam izņemot Mācību materiāli)

5.1 Pircējam, kas ir patērētājs (fiziska persona), ir tiesības, nenorādot iemeslus, 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no iegādātās preces, ja tā nav digitāla formāta (PDF) mācību materiāls.

5.2 Pircējs nevar izmantot Atteikuma tiesības, ja:
5.2.1 ir iegādājies preci, kura ātri bojājas vai kurai drīz beidzas derīguma termiņš;
5.2.2 ir atvēris preces iepakojumu vai ja iepakojums vai prece ir bojāta;
5.2.3. ir iegādājies bezrecepšu zāles, medicīnas preces un uztura bagātinātājus;
5.2.4 citos gadījumos saskaņā ar Latvijas Republikas patērētāju tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu noteikumiem.


5.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzas pēc 14 dienām, sākot no Preces saņemšanas dienas. Ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas Preces, kuras piegādā atsevišķi, termiņš atteikuma tiesību izmantošanai ir no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi pēdējo Preci.

5.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no Līguma, nosūtot vai iesniedzot attiecīgu rakstveida paziņojumu brīvā formā, kurā būtu ietverts Pircēja paziņojums par atteikšanos no Preces. Paziņojums par atteikšanos no Preces nosūtāma elektroniski uz e-pastu: [email protected].

5.4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja Pircējs savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu iesniedz vai nosūta Pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

5.5. Ja Pircējs atteiksies no Preces, Pārdevējs atmaksās visu par Preci samaksāto naudu,  ieskaitot piegādes izdevumus (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs izvēlējās piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs tika informēts par Pircēja lēmumu atteikties no Preces.

5.6. Pārdevējs pārskaita atmaksājamās summas uz Pircēja paziņojumā par atteikšanos no Līguma vai atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu. Jebkurā gadījumā no Pircēja saistībā ar atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.

5.7. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt naudas summas atmaksu Pircējam līdz brīdim, kad Pārdevējs saņēmis Preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka Prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.

5.8. Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad iesniedzis vai nosūtījis Pārdevējam paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atgriež vai nodod Preces Pārdevējam vai personai, kuru Pārdevējs ir pilnvarojis pieņemt Preces. Termiņš tiks uzskatīts par ievērotu, ja Pircējs Preces nodod vai nosūta Pārdevējam pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.

5.9. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos, ja Prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota citā nolūkā, nevis Preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Prece pārbaudes nolūkos lietojama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā.

6. Mācību Materiālu piegādes nosacījumi

6.1. Visi vietnē nopērkamie materiāli ir digitālā formātā. Pēc apmaksas veikšanas ar maksājumu karti parādīsies iegādāto failu lejupielādes saites. Nospiežot uz katras no tām, notiks iegādāto materiālu lejupielāde. Kā arī uz Pircēja norādīto e-pasta adresi pienāks maksājuma apstiprinājuma epasts ar saitēm, kuras nospiežot Pircējs var lejupielādēt iegādātos materiālus. Pircējam ir pienākums materiālus lejupielādēt pēc iespējas drīzākā laikā.

6.2. Ja Pircējs nesaņem e-pasta vēstuli, vispirms jāpārbauda, vai atsūtītais e-pasts nav nonācis SPAMa vai reklāmas e-pastu mapē. Pastāv iespēja, ka Pircējs ir norādījis nepareizu e-pasta adresi. Neskaidrību gadījumā Pircējam ir jāsazinās ar Pārdevēju rakstot e-pastu uz [email protected] un pēc problēmu novēršanas iegādātie materiāli nekavējoties tiks nosūtīti uz Pircēja e-pastu.

7. Privātuma politika

7.1. Starpnieka interneta Vietnē ievadītie personu dati tiek apstrādāti un aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

7.2. Pārdevējs apstrādā Pārdevēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, maksājumu kartes numuru, adresi un e-pasta adresi, kas ir nepieciešami Pasūtījuma izpildei, Autoratlīdzības izmaksai un Pārdevēja leģitīmo interešu nodrošināšanai (piemēram, komercdarbības veikšanai; distances līgumu saistību izpildes nodrošināšanai; preču izstrādei, attīstīšanai un reklamēšanai; finanšu uzskaites un biznesa analītikas nodrošināšanai; savu tiesisko interešu aizsargāšanai u.c.).

7.3. Pārdevējs apstrādā Pircēja vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi, kas ir nepieciešami Pasūtījuma izpildei un SIA Mācību materiāli leģitīmo interešu nodrošināšanai (piemēram, komercdarbības veikšanai; distances līgumu saistību izpildes nodrošināšanai; preču izstrādei, attīstīšanai un reklamēšanai; finanšu uzskaites un biznesa analītikas nodrošināšanai; savu tiesisko interešu aizsargāšanai u.c.).

7.4. Pārdevējs nenodod trešajām personām, t.sk. reklāmdevējiem, Pircēju personas datus, izņemot gadījumus, kad to pieprasa tiesībaizsardzības iestādes un citas puses saskaņā ar likumdošanu vai tas ir nepieciešams, lai aizsargātu Pārdevēja likumīgās intereses.

7.5. Pārdevējs glabā Pārdevēju un Pircēju datus tik ilgi, cik tas nepieciešams pasūtījuma izpildei

7.6. Par Pircēja piekrišanu personas datu apstrādei un glabāšanai uzskatāma atzīmes veikšana par iepazīšanos ar Interneta vietnes lietošanas Noteikumiem.

7.7. Pircējam saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem ir tiesības saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi, pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus, atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu datu apstrādei un pieprasīt dzēst savus personas datus, izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus.

7.8. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: [email protected] .

8. Citi noteikumi

9.1. Pārdevējs nav atbildīgs par Vietnes pieejamību, lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām servisa darbībā, servisa lietotāja konta datu izmaiņām citas personas neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa Vietnes darbība tiek piedāvāta tāda kāda tā ir bez nekādām papildus garantijām no Pārdevēja. Bez tam, Pāšrdevējs nav nekādā veidā atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, kuri lietotājiem ir radušies saistībā ar servisa un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.

8.2. Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt, uzlabot, papildināt vai precizēt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas interneta vietnē, savukārt katram Vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos noteikumus.

8.3. Visi strīdi starp Pārdevēju un Pircēju tiek risināti pārrunu ceļā vai Latvijas Republikas tiesā